Bán lẻ mảnh ép 20k+ 2 kéo bạc/ 1 mảnh ép. Bán combo 1 pent + 7 mảnh ép pent 200k hoặc pent đã ép full 7 slot 400k.