Sao e vào cái generator room nhưng ko ấn được shining stone??